تاریخ: ۱۳۹۴/۱/۲۶
خودروی آرگو
خودروی آرگو:
 
برای نجات در شرایط سخت مانند سیلاب و مناطق کوهستانی و نقاط صعب العبور در نظر گرفته شده است.
حداکثر سرنشین در خشکی 6 نفر  (522 کیلوگرم) - حداکثر نفرات در آب 4 نفر (450 کیلو گرم)