تاریخ: ۱۳۹۴/۱/۲۶
معرفی حوزه معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

1)      نظارت بركليه امور مربوط به واحدهاي تحت سرپرستي

2)      نظارت برحسن اجراي دستور العمل ها و بخشنامه هاي اداري وحسن اجراي قوانين و مقررات

3)      ايجاد هماهنگي و گسترش همكاري هاي بين بخشي درحوزه هاي تحت سرپرستي

4)      كنترل و نظارت بر امور مربوط به منابع انساني و تعيين خط مشي لازم

5)      كنترل و نظارت بر امور مربوط به واحد خدمات اداري و تعيين خط مشي لازم

6)      ارائه تحليل ونقطه نظر سازماني جهت اتخاذ تصميم بهبود وضعيت سازماني و خدمات رساني

7)      هماهنگي و همكاري با مديريت عامل جمعيت درجهت ارتقاء سطح خدمات قابل ارائه

8)      نظارت بردرخواستهاي خريد و استعلام هاي تهيه شده با توجه به آئين نامه تداركات و مقررات مربوط .

9)      نظارت و برنامه ريزي آموزشي ،‌ ونيازهاي استخدامي و پرسنلي جمعيت

10)   نظارت بر انجام وصدور احكام پرسنلي با توجه به طرح طبقه بندي مشاغل و ضوابط مربوط به آن

11)   برنامه ريزي و نظارت بر امور رفاهي كاركنان در سطح استان

12)   نظارت و بررسي در انجام امورخدمات و حفظ و نگهداري از امكانات و تأسيسات جمعيت

13)   نظارت بر تنظيم و انجام قراردادها با توجه به ضوابط تعيين شده