تاریخ: ۱۳۹۵/۵/۳۰
نتایج دوره آموزشی امداد و کمکهای اولیه 22 خواهران گروه مشاورین جوان


1

زهرا ریواز

C

2

مریم صادق نژاد

B

3

زهرا صابری

B

4

مهتاب رزمی

B

5

پریسا اردکانی

B

نتایج دوره آموزشی امداد و کمکهای اولیه
 22 ساعته خواهران گروه مشاورین جوان