تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۶
شرح وظایف مسئول برنامه وبودجه
شرح وظایف مسئول برنامه وبودجه
- تهیه و تنظیم گزارش برنامه و بودجه سالانه جمعیت استان و ارائه آن به مسئولین مافوق(پیشنهادی و اصلاحیه بودجه)
- همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی جمعیت استان
- جمع‌آوري، تدوين‌و نگهداري‌ اطلاعات، مدارك، آمار و مصوبات‌ ومستندات ‌مربوط‌ به‌ حوزه برنامه ريزي جمعیت استان
- ارزیابی عملکرد اجرای برنامه‌های عملیاتی واحدهای مختلف جمعیت استان و ارایه گزارشات لازم جهت مدیرعامل،معاونتها و سایر واحد ها با مشارکت واحد بازرسی و ارزیابی عملکرد جمعیت استان
- همکاری و مشارکت در دریافت و بررسی برنامه ها و بودجه های پیشنهادی واحدها و انجام بررسي كارشناسي در خصوص موارد پيشنهادي
- جمع آوری، تنظیم و آماده سازی گزارشات برنامه و بودجه جهت انعکاس به مدیرعامل
- تهيه و ارائه گزارشات عملكردي از ميزان جذب، تخصيص و هزينه كرد برنامه هاي بودجه اي واحدهاجهت ارائه به مسئولين مربوطه
- بررسي اعتبارات درخواستي واحدها و تلفيق و هماهنگ ساختن بودجه هاي پيشنهادي واحدها
- همکاری و مشارکت در تهيه و تنظيم بودجه سالانه بر اساس نيازها و محورهاي فعاليت جمعیت استان
- ارائه پيشنهاد درخصوص اصلاح سازوكارهاي بودجه ريزي جمعیت استان
- تهيه و تدوين گزارش و تنگناهاي بودجه ريزي جمعیت استان
- تهيه گزارش نتايج عملكرد بودجه اي جمعیت استان و تعيين انحرافات بودجه اي (دوره‌اي‌ و موردي(
- تهيه و تدوين گزارش تحليلي از وضعيت شاخصهاي بودجه اي و برنامه اي جمعیت استان
- مطالعه و بررسي و اظهار نظر در مورد قوانين و آئين نامه ها و تبصره هاي قانون بودجه و مصوبه هاي مربوطه
- انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مدیرعامل