تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
وظایف اداره عملیات
 •  اهتمام در اجراي دستور العمل ها و آيين نامه ها در جهت سامانه اي جستجو و نجات ، درمان اضطراري ، پايگاهها و پست هاي امداد ونجات
 •  برنامه ريزي و تعيين امكانات مورد نياز و استاندارد سازي پايگاههاي امدادي استان 
 •  تعامل با دستگاههاي همكار و ساير نهادهاي دخيل استان در بحث نجات
 •  آماده نگهداشتن عوامل و تجهيزات انفرادي و گروهي تيم هاي نجات (واكنش سريع) در جهت پاسخگویي به حوادث و سوانح
 •  برنامه ريزي در مورد اعزام به موقع و سريع تيم هاي جستجو و نجات (واكنش سريع) به منطقه آسيب ديده در زمان اوليه حادثه با تجهيزات انفرادي و گروهي (با هماهنگي مدير عامل)
 •  استاندارد سازي پايگاههاي جستجو و نجات استان
 •  ساماندهي تيم هاي عملياتي جستجو نجات ، درمان اضطراري و پايگاههاي امور امداد ونجات استان
 •  فراهم نمودن وسايل و امكانات لازم در جهت رسيدن فوري مصدومين و مجروحين حوادث جاده اي ، كوهستان و ساحل به مراكز درماني و امدادي
 •  اعزام تيم هاي ارزياب در ساعات اوليه حادثه به منطقه حادثه ديده با تجهيزات كامل جهت تيم ارزيابي حادثه ، وسعت حادثه ، وضعيت جغرافيايي منطقه و درخواست اعزام نيرو و امكانات مورد نياز منطقه به ستاد بحران
 •  برنامه ريزي در خصوص جستجو با دستگاهها و تجهيزات الكترونيكي و استفاده از سگ هاي جستجو
 •  انجام ترياژ (اولويت بندي مصدومان ) در صحنه عمليات و ديگر مراحل اولیه حوادث و سوانح
 •  بررسی های لازم در زمینه های داروئی و تجهیزات پزشکی تیم های درمان اضطراری
 •  انجام اقدامات و مراقبت های پیش بیمارستانی در حین انتقال مصدوم به مراکز درمانی و امدادی
 •  همکاری در برپایی بیمارستان صحرایی جهت رسیدگی فوری و اورژانسی به مصدومین و مجروحین با معاونت بهداشت و درمان در زمان بروز حوادث
 •  سازماندهی نیروهای داوطلب آموزش دیده در رشته های مختلف تخصصی نجات
 •  اجرای دستورالعمل های پروازی سازمان امداد و نجات
 •  امکان یابی و ایجاد پایگاه امداد هوایی استان
 •  هماهنگی جهت اخذ مجوز پرواز از مراجع ذیربط استان و نظارت بر حسن انجام عملیات پروازی