تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۳
اهداء 4 دستگاه کپسول اکسیژن باتجهیزات توسط خیرخراسانی
4 دستگاه کپسول اکسیژن توسط خیرمحمدرضاعارفی تحویل جمعیت هلال احمر بجستان گردید
 
4 دستگاه کپسول اکسیژن توسط خیرمحمدرضاعارفی تحویل جمعیت هلال احمر بجستان گردید
                                                                
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمربجستان علی اصغرقادری رئیس جمعیت هلال احمر بجستان گفت:طی 
پیگیری بعمل آمده باخیرمحمدرضاعارفی ازخیرین مشهدی ایشان مبلغ 90 میلیون ریال رابابت خرید کپسول اکسیژن  باتجهیزات تقبل
نمودند
وی افزودباتوجه به نیاز شهرستان به کپسول اکسیژن ،با اهداء این مبلغ  4 دستگاه کپسول اکسیژن خریداری ودراختیارجمعیت هلال احمربجستان قرارگرفت.
قادری درپایان گفت خدمات داوطلبانه ازاصول بنیادین هلال احمربوده مردم خیر ونوع دوست کشوزمان همیشه پیشتازاین گونه خدمات بوده اند واین عمل یک فرهنگ والادرارتباطات انسانی کشورمان درآمده است امیدواریم بتوانیم همواره بااجرای چنین فعالیت های خداپسندانه یارویاورهمدیگرباشیم واین روحیه رادرهمه انسانهاتقویت نمائیم وحلقه بین توان توانمندان ونیازنیازمندان باشیم .انشاءالله