تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
اداره لجستیک
  • اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه ها در ارتباط با آمادگی در زمینه امدادرسانی
  • رعایت استانداردهای تدوین شده امدادی (بهداشت، تغذیه، آب) و ارائه نقطه نظرات پیشنهادی
  • تامین سرپناه اضطراری و فراهم نمودن وسایل اولیه زندگی مورد نیاز آسیب دیدگان از قبیل امکانات و وسایل زیستی مواد غذایی و پوشاک بر اساس دستورالعمل های صادره از سازمان امداد و نجات
  • تعیین مکان های امن در شهرها، مناطق آسیب دیده و تجهیز این مناطق جهت اسکان در شرایط اضطراری
  • برنامه ریزی و سازماندهی تیم های عملیاتی (اسکان، اردوگاه ها و .. در استان) نظارت و ارزیابی فعالیت تیمها در اردوگاه ها
  • نظارت و رسیدگی مستمر و موثر بر آماده بودن تجهیزات و وسایل امدادی
  • نظارت بر وضعیت امور انبارهای امدادی به منظور تامین، نگهداری تجهیزات و وسایل مورد نیاز آسیب دیدگان
  • پیش بینی و درخواست خرید وسایل، لوازم و تجهیزات مورد نیاز عملیات امدادی جهت احراز آمادگی به منظور مقابله با حوادث و سوانح
  • برپايي بيمارستان صحرايي در محل هاي امن جهت رسيدگي فوري و اور‍ژانسي به مصدومين و مجروحين در زمان حادثه