تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
اداره برنامه ریزی و آموزشهای تخصصی
  • اجراي مانور و تمرين در امر جستجو و نجات و درمان اضطراري در استان و ارزيابي مانورهاي مذكور بمنظور دستيابي و هماهنگي موثر در عمليات برابر نامه هاي سازمان امداد ونجات
  • نياز سنجي آموزشي مورد نياز براي نيروهاي امداد و نجات با هماهنگي واحد آموزش و پژوهش در استان مربوط
  • معرفي افراد آموزش ديده و كارآمد جهت فراگيري آموزش هاي تخصصي در زمينه هاي مختلف امداد ونجات به آموزش
  • تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به بهداشت روان جهت نگه داشت و پیشگیری از بیماری های روانی و نیاز سنجی آموزشی در این خصوص
  • سازماندهی تیم های عملیات امدادی در استان (حمایت روانی، بهداشت، تغذیه و ...) و برنامه ریزی جهت اجراء و ارتقاء فعالیتهای آنان