تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
رشته های تحصیلی ارائه شده

کاردانی:
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری (ترمی)
کاردانی حرفه ای امداد سوانح (ترمی)
کاردانی حرفه ای امور فرهنگی

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری پایه کوهپیمایی و کوه نوردی
کاردانی حرفه ای خدمات سلامت - دارویاری

کارشناسی:
کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی (ترمی)
کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی (ترمی)
کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات (ترمی)
کارشناسی مدیریت خانواده (غیر حضوری)