تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
انواع خدمات داوطلبانه

انواع خدمات داوطلبانه در جمعیت هلال احمر
الف) خدمات داوطلبان در مواقع عادی
1- ارائه خدمات داوطلبانه در پست های اداری، تخصصی و مشاوره ای در حوزه های ستادی و اجرایی جمعیت
2- کمک به جذب و توسعه منابع مورد نیاز جمعیت(مالی، علمی، آموزشی و ... )
3- ارائه خدمات تخصصی شامل خدمات پزشکی، مهندسی، مشاوره ای و انجام فعالیت های آموزشی، فرهنگی و ترویج حقوق بشردوستانه
4- مشارکت در اجرای برنامه های سراسری جمعیت و حضور فعال در برنامه های خانه داوطلب
5- شناسایی و ارایه کمک های حمایتی و معیشتی به اقشار نیازمند


ب) خدمات داوطلبان در مواقع حوادث و سوانح
1- هماهنگی با شعب و واحدهای جمعیت برای حضور به موقع و موثر در مناطق آسیب دیده از حوادث و سوانح و ارایه خدمات امدادی در زمینه های انجام فعالیت های بهداشتی، درمانی، اجتماعی، فرهنگی، انساندوستانه و اطلاع رسانی به آسیب دیدگان( براساس آموزش ها و سازماندهی قبلی )
2- تشریک مساعی و مشارکت در جمع آوری و توزیع کمک های نقدی و غیرنقدی و اعانات در زمان بروز حوادث
3- ارائه خدمات حمایتی شامل انواع حمایت های روانی، بازتوانی پس از حادثه و کمک های نقدی و غیرنقدی به آسیب دیدگان حوادث و سوانح
4- اجرای پروژه ها و فعالیت های خیریه داوطلبانه به منظور کاهش آسیب ها و خسارات ناشی از حوادث و سوانح در مناطق حادثه دیده
سازمان داوطلبان سه ماموریت اصلی بر عهده دارد :
ماموریت اول :
کمک به منابع مالی و انسانی مورد نیاز جمعیت از طریق شناسایی، جذب، سازماندهی و بهره گیری از خدمات اعضا و داوطلبان جمعیت در راستای اهداف و فعالیت های انسان دوستانه و عام المنفعه جمعیت
ماموریت دوم :
جمع آوری، هدایت و توزیع کمک های نقدی، غیرنقدی و اعانات مردمی در هنگام بروز حوادث و سوانح مختلف داخلی و بین المللی
ماموریت سوم :
ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی به آسیب دیدگان از حوادث و سوانح و آسیب پذیر ترین افراد جامعه

اهم فعالیت ها و خدمات داوطلبان جمعیت هلال احمر
- توسعه خانه های داوطلب
- راه اندازی و توسعه پایگاه های داوطلبان
- اجرای پروژه های داوطلبی در مناطق محروم به نفع نیازمندان
- اجرای برنامه ملی همای رحمت در ماه مبارک رمضان
- اهدای خون سالم به بیماران نیازمند و آسیب دیدگان از حوادث و سوانح
- اعزام کاروان های سلامت به مناطق محروم و آسیب دیده از حوادث و سوانح کشور
- اجرای طرح ملی فرشتگان رحمت
- مشارکت در اجرای طرح امداد نوروزی
- حضور در برنامه های بین المللی

پروژه :
هدف از اجرای پروژه بر طرف کردن یک نیاز یا کمبود در جامعه است . پاسخگویی به نیازهای یک طبقه یا گروهی از افراد جامعه در یک منطقه خاص می باشد . پروژه انواع مختلفی دارد که می تواند کاربردی یا بنیادی باشد