تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
اداره منابع انسانی
اداره منابع انسانی :
اهم بخش ها و وظایف :
1- امور اداري
الف) پاسخگوئی مناسب و جامع به پرسنل جمعیت در زمینه حقوق و وظایف محوله.
ب) اطلاع رسانی در خصوص قوانین مدیریت خدمات کشوری ، مقررات پرسنلی و بخشنامه های صادره ارسالي از جمعيت مركز.
ج) اعمال کلیه بخشنامه ها و مصوبات ارسالي از جمعيت مركز در زمینه صدور احکام پرسنلی نیروهای رسمی ، پیمانی ، قرارداد نیروهای کار معین و موقت ، قرارداد های ساعتی و قراردادهاي مشاركتي و بروز رسانی احکام و قراردادها.
د ) ارائه آمار و اطلاعات پرسنل استان به تفكيك حوزه ها و شعب و بروز رسانی آن .
ه) انجام فرآیند جذب و استخدام پرسنل مطابق با قوانین و مقررات جمعیت.
و) ثبت ورود و خروج پرسنل و نظارت برعملکرد کارکنان و نیز تهیه اطلاعات اضافه کار و ارائه آن در پایان هر ماه
ز) ) نظارت بر عملكرد شعب استان
ح) صدور حواله انبار

2- كارگزيني
الف) تشکیل جلسات کمیسیون اداری به منظور بررسی درخواست های پرسنل درخصوص تغییر پست ، انتقال ، ماموریت و... بصورت ماهانه
ب) صدوراحکام پرسنلی ( ارتقاء، انتصاب- مامور به خدمت ،اصلاح احکام و...)
ج) اجرای فرآیند امور بازنشستگی پرسنل و بررسی سوابق بیمه ای
د) بررسي وثبت مرخصی استحقاقی و استعلاجی کلیه پرسنل جمعیت در سيستم نرم افزاري آذرخش.
ه) انجام امور مربوط به کمک هزینه ازدواج ، فوت، مهد کودک، پاداش تحصیلی ، ماموريت و... كل پرسنل جمعيت استان


3- دبيرخانه و بايگاني
الف) انجام امور دبیرخانه استان اعم از ثبت و ارسال نامه های وارده ،صادره ، ارجاع، تایپ از طريق روش هاي دستي ، اتوماسيون اداري ،پست الكترونيك و شبكه دولت
ب) انجام امور بایگانی شامل بايگاني اداری و پرسنلي و بايگاني راکد پرسنلي.
4- انبار اداري
الف) نظارت بر خريد اجناس ورودي و اجناس موجود داخل انبار از نظر تاريخ مصرف ، خرابي و شكستگي و بررسي كسري لوازم
ب) صدور رسيد انبار پس از تحويل اجناس خريداري شده و ثبت آن در دفاتر مخصوص
ج)تحويل اجناس به واحدها پس از تحويل حواله انبار از واحد مربوطه و اخذ امضا واحد درخواست كننده ونيزكسر حواله انبار از موجودي دفاتر موجود.