تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
اموردرمانی
تامين نيروي انساني متخصص جهت ارائة خدمات درماني
نياز سنجي آموزشهاي مورد نياز امور درمان جهت نيروهاي مورد نظر
تشکيل تيمهاي عملياتي متشکل از پزشک تکنسين وپرستار واعزام آنان به همراه تجهيزات مورد نياز به مناطق آسيب ديده
انجام تمرين ها ومانورهاي اجرايي تخصصي درمان اضطراري به فرا خور برنامه هاي پيش بيني شده در جهت ارتقاء فعاليتها