امروز: ۱۴۰۱/۹/۹بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگ:
بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان
رزمندگان دارای حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در مقطع جنگ از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر از 22/2/98 بهره مند می شوند
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۲ ساعت ۹:۳۶

مرخصی تشویقی در تولد فرزند
کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه ، بخشهای دولتی و عمومی غیر دولتی که صاحب فرزند می شوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می گردند
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۲ ساعت ۸:۲۶

مدارک لازم جهت دريافت کمک هزينه ازدواج وفوت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴ ساعت ۱۳:۵۲

فرایند بازنشستگی کارکنان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴ ساعت ۱۳:۵۱

شرايط ارتقاء رتبه کارکنان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴ ساعت ۱۳:۵۰

شرایط اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴ ساعت ۱۳:۴۹

شاخص هاي ارزيابي عملکرد کارکنان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴ ساعت ۱۳:۴۸

حقوق وتکاليف کارکنان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴ ساعت ۱۳:۴۶

بخشنامه حجاب کارکنان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴ ساعت ۱۳:۴۳

آئين نامه مرخصي هاي کارکنان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴ ساعت ۱۳:۳۵